• ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان
  • بسترسازی جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی
  • ایجاد فضای لازم جهت گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمینه های فناوری
  • بسترسازی جهت ایجاد فرصت های شغلی مناسب جهت جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی در زمینه های فناور
  • تولید و توسعه محصولات و فرایندهای فناوری قابل عرضه به بازار
  • کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری