ایجاد بخش رشد مقدماتی
حمایت مالی از واحدهای مستقر در مرکز رشد
تلاش برای فراهم آوردن حمایت های قانونی جهت تسریع رشد واحدهای مستقر در مرکز رشد
ارائه خدمات و مشاوره های مورد نیاز واحدها در راستای تبدیل ایده های نو به محصولات قابل تجاری شدن و تجاری سازی آنها
نظارت بر روند رشد واحدها و تحلیل مستمر دستاوردها با هدف افزایش کارائی مرکز رشد
نظارت بر فعالیت های واحدهای فناوری در تحقق ایده محوری آنها