• دارای ارتباط علمی با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی
  • نزدیک به مراکز علمی و فناوری یا مستقر در یک پارک علمی و فناوری
  • دارای فضاهای انعطاف پذیر قابل واگذاری به صورت اجاره
  • دارای حوزه ستادی کوچک و مدیریت با تجربه
  • دارای توان تدارکات امکانات و خدمات با ارزش افزوده بالا