مهدی فرهودی دکترای علوم و صنایع غذایی
استادیار دپارتمان علوم و صنایع غذایی
دانشکده ی تغذیه و علوم غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ایمیل : farhoodi@sbmu.ac.ir