مهدی فرهودی دکترای علوم و صنایع غذایی
استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ایمیل : farhoodi@sbmu.ac.ir